MD Jáchymov 134 (Exteriér), autor: mapy.cz

MD Jáchymov 134

Stručné info

Výjimečně dochovaný příklad pozdně renesanční architektury města. Nejstarší písemné zmínky o domě pochází z roku 1647, kdy dům dědí dcera Gregora Steinmüllera, který byl do Jáchymova povolaný coby mincmistr. Z poznaného charakteru stavby se ale domníváme, že on nebyl stavitelem, ale dům existoval nejpozději od roku 1550. 

Nejdéle dům vlastnila rodina Grimbova, a to mezi lety 1696 až 1810. Špendlíkář Christian Grimb jej zakoupil v roce 1696.

V 19. století byl dům právovárečný, mohlo se v něm vyrábět pivo. V roce 1845 jej vlastnil starosta Jáchymova lesmistr Bernard Schmidt. Dne 31. března 1873 vyhořelo celé město Jáchymov. Majitel Alois Müller dům nechal opravit. V roce 1884 již dům vlastnila rodina Bayerova ke které se vztahuje nápis provedený na fasádě. 

Před 2. sv. válkou v něm fungovala prádelna, po roce 1949 byl dům zkonfiskován a pod správou MNV Jáchymov chátral. Po revoluci se stav neměnil.

V roce 2012 získal nového majitele, který se pustil do generální opravy. Aby se například někdo pustil do oprav zbídačeného zadního dvora nebo zřícené zdi za domem, bylo potřeba sehnat opravdové nadšence a srdcaře. Těmi bez pochyby jsou lidi okolo Bedřicha Loose ze stavební hutě hradu Hartenberg! Viz sekce subjekty níže. 

Adresa
náměstí Republiky 134, 362 51 Jáchymov
Rok stavby
Galerie
MD Jáchymov 134 - Nejstarší známé vyobrazení domu na souhrnné vedutě města z let 1780 - 1820. Na něm je patrné, že měl typickou dispozici s centrálním průjezdem (vchodem). Dům byl obdobně vysoký jako sousední objekt 133. (Schmidt, Richard: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Jáchymovském, Praha 1913; Lorenz Hans: Bilder aus Alt-Joachimsthal, Skt. Joachimsthal 1925, Tafel 17). (Dobové fotografie (před rokem 2000)), autor: FB Měšťanský dům č.p. 134 v Jáchymově a jeho příběh
MD Jáchymov 134 (Exteriér), autor: mapy.cz
MD Jáchymov 134 - Za zadním domem vstup do podzemních prostor. Mohlo by se jednat o důlní dílo, což není v Jáchymově neobvyklé. (Exteriér), autor: archeol. výzkum v r. 2015
MD Jáchymov 134 - Dvůr v roce 2013 po vyklizení (Exteriér), autor: FB Měšťanský dům č.p. 134 v Jáchymově a jeho příběh, datum: 2013
MD Jáchymov 134 - Po opravě zadního domu se stavební hutí Bedřicha Loose z Hartenberga (Exteriér), autor: FB Měšťanský dům č.p. 134 v Jáchymově a jeho příběh, datum: 2016
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info


Subjekty

Časová osa

2019
V roce 2019 byla obnova domu zařazena do programu Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, který je "jinou ligou" a počítá s rychlejším tempem oprav. [8]
2016
Aby se někdo pustil do oprav zbídačeného zadního dvora nebo zřícené zdi za domem, bylo potřeba sehnat opravdové nadšence a srdcaře. Těmi bez pochyby jsou lidi okolo Bedřicha Loose z Hartenberga! To už se psal rok 2016. [5] [6] [7]
2014
V roce 2014 a 2015, po dvou letech průzkumů a příprav majitel přistoupil k první větší stavební akci, a to opravy krovu a střech nad Dvorním křídlem (2014) a hlavního, předního domu (2015). Obě akce byli podpořeny příspěvkem z rozpočtu Karlovarského kraje a města Jáchymov. [3] [4]
2012
V roce 2012 dům získal nového majitele. [2]
1949
Dne 1. 10. 1949 došlo ke konfiskaci ve smyslu §5 zákona č. 90/47 Sb. dle dekretů č. 108/45 Sb. Dne 28. 12. 1949 bylo na základě rozhodnutí z 10. 11. 1949 vloženo vlastnické právo Československého státu, správě národního výboru v obci Jáchymov. [1]
1937
26. května 1937 podal Dr. Alfred Thuma z Karlových Varu žádost Městské radě o povolení vybudovat v prvním patře předního domu v pokoji směrem do ulice příčku a v dvorním domě prádelnu. Tuto přestavbu dokládají některé pozůstatky, viz galerie v citaci. 25. 11. 1937 byla Městské radě zaslána žádost o vydání stavebního povolení se stavbou obchodu s vchodovými dveřmi. Projekt vypracoval Karl Haanl, zednický mistr. [1]
1934
Podle odevzdací listiny ze dne 6. 7. 1934 se vkládá vlastnické právo Anny Thumové (polovina domu) Hertě Thumové. [1]
1931
Podle kupní smlouvy ze dne 25. 11. 1931 a plné moci ze dne 23. 10. 1931 se vkládá vlastnické právo patřící Janu Baierovi (polovina domu) Emilu Thumovi. [1]
1909
Na základě kupní smlouvy ze 13. 5. 1909 bylo zapsáno vlastnické právo z jedné čtvrtiny Anně Thum a z druhé čtvrtiny Johannu Baierovi. [1]
1889
Na základě protokolu ze 14. 9. 1889 a na základě oznámení císařko-královského ministerstva zemědělství (tehdy orby, Ackerbauministerums) z 19. 4. 1889 bude parcela č. 169 – pastvina odepsána z majetku báňského úřadu (Montan Aerars) a tímto je zapsána do tohoto vkladu. To jistě souvisí se skutečností, že za zadním domem je vstup do podzemních prostor. Mohlo by se tedy jednat o důlní dílo, což není v Jáchymově neobvyklé. Viz galerie. [1]
1884
Na základě kupní smlouvy ze dne 29. 1. 1884 bylo z poloviny zapsáno vlastnické právo Ignáci Bayerovi a z poloviny Barbaře Bayerové. K Ignáci Bayerovi se vztahuje nápis provedený na fasádě, který nese jeho jméno. Nápis je psán černou barvou v té době módním písmem – frakturou se zdobenými verzálkami. [1]
1878
Již 31. května 1878 figuruje jako majitel domu Franz Siegel, který chce přestavovat dvorní (Zadní) dům. Při místním ohledání bylo zjištěno, že jednopatrový dům stojící na tržišti, byl za předchozího majitele Aloise Müllera v letech 1873 a 1874 opraven jen částečně. [1]
1873
Dne 31. března 1873 vyhořelo celé město Jáchymov. Ikonografické prameny zachycují onu zkázu. Dne 8. 6. 1873 žádá Alois Müller městskou radu o povolení znovuvystavení domu č. p. 134. K žádosti byly přiloženy stavební plány. Tyto plány se ve spisu stavebního úřadu bohužel nedochovaly. [1]
1850
V zápisu ze dne 31. srpna 1850 žádá Theresie Schmidt na základě dohody s obchodníkem Aloisem Müllerem o povolení vybudování prodejny s tržním zbožím, odděleném od obytné části domu. [1]
1845
K 21. lednu 1845 bylo vypracované ocenění domu, kde se uvádí, že Bernard Schmidt je lesmistrem a tou dobou také starostou města Jáchymov. [1]
1842
V roce 1842, na písemném operátu stabilního katastru bylo jméno Bernarda Schmidta přeškrtnuté a nadepsáno nové - Alois Müller. Ten byl vlastníkem i sousedního, dnes již neexistujícího domu č.p. 135. [1]
1810
13. května 1810 kupují dům Johana a Bernard Schmidtovi za 3600 zlatých. Dům byl právovárečný, k domu patřila zahrádka a důlní podíl 10/16 (Kux) v hodnotě 810 zlatých a 24 krejcarů. [1]
1774
V r. 1774 dům zdědila Barbara, která se vdala za Josefa Peshku. [1]
1713
V roce 1713 je dům ve fasi tereziánského katastru označený jako "ve špatném stavu." Jeho syn Felix Ignaz Grimm byl městským radním a obohatil majetek domu také o "Felixovo luční chatu." [1]
1696
Nejdéle dům vlastnila rodina Grimbova, a to mezi lety 1696 až 1810. Špendlíkář Christian Grimb jej zakoupil 6. ledna 1696 od Christopha Öesera za 225 zlatých. [1]
1647
Nejstarší doloženou majitelkou domu byla Rosina Steinmüller, která nabyla dům před datem 4. března 1647. Je pravděpodobné, že jej nabyla zřejmě po svém otci Gregoru Steinmüllerovi. Ten byl do Jáchymova povolaný coby mincmistr z Prahy v roce 1621. Z poznaného charakteru stavby se domníváme, že on nebyl stavitelem, ale dům existoval nejpozději od 2. poloviny 16. století. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

pamatkovykatalog.cz

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.