Zámek Luka (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 9.5.2021

Zámek Luka

Stručné info

První písemná zmínka o zdejší raně gotické tvrzi pochází z roku 1239, kdy ji držel zeman Václav z Luk. V 16. století drželi statek spolu s tvrzí Luka Steinbachové ze Steinbachu, majitelé sousedního panství Valeč. V roce 1652 panství získavá další významný rod - Kolovratové. Ti nechali tvrz přestavět na raně barokní zámek. V roce 1774 koupil zdejší panství další významný majitel - hrabě František Antonín Nostic. Kolem 19. století získal zámek přístavbou západního křídla dnešní podobu. Po roce 1945 byl zámek předán do užívání státnímu statku.

V roce 1990 zchátralý zámek od obce Věrušičky koupila rodina Šaravinová. Objekt manželé postupně opravovali a navracely mu historickou podobu. V roce 2001 jej prodali rodině Virkových s nadějí, že budou pokračovat dle projektu. Ale bohužel, za jejich vlastnictví se zámek dostal do doslova katastrofálního stavu, na zámku nebylo uděláno vůbec nic, zdi vnitřního nádvoří se zřítili, tím částečně i střecha a některé stropy. Po dvaceti letech v roce 2021 zámek změnil majitele, stal se jím pan Luboš Luka, kterého místo, i díky společnému jménu, učarovalo. Plánuje postupnou kompletní rekonstrukci.

Adresa
Luka 1, 36452 Verušičky – Luka
Kulturní památka
12811/4-4971
Rok stavby
Galerie
Zámek Luka (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 9.5.2021
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info

Architektonicky hodnotná raně barokní dvoupatrová zámecká budova pravidelné čtyřkřídlé dispozice kolem malého vnitřního dvora čtvercového půdorysu. Zdivo zámku obsahuje raně gotické a renesanční stavební konstrukce. K jihozápadnímu nároží zámku býval přistavěn dnes již z větší části zbořený novodobý drobný přístavek. V ose hlavního jižního průčelí je situován architektonicky zdůrazněný portál polokruhově zakončeného průjezdu do vnitřního dvora s rozeklaným trojúhelníkovým štítem. Renesanční jižní křídlo zámku je v západním a východním průčelí završeno renesančními štíty, členěnými pilastry. Okna objektu jsou obdélná, některá sdružená, doplněná římsami a někde i s volutovými konzolami. Místnosti v přízemí jsou sklenuty valenou klenbou, prostory v patře jsou plochostropé. Vnitřní dvůr je kryt nízkou prosklenou jehlancovou stříškou. [1]

Subjekty

Časová osa

2022
Podle odhadů památkářů by první fáze oprav měla stát až 50 milionů korun. „Stav je velmi žalostný. Střecha je na spadnutí, z vnitřního nádvoří nezbylo skoro nic. Celé se to zbortilo dovnitř. Plán mám, ale závisí to na financích. První, co se bude muset udělat, je vystavení nádvoří a oprava střechy,“ uvedl Luboš Luka. [4]
9/2021
Zámek se na katastru nemovitostí převádí na nového majitele, probíhají první záchranné práce. [2]
5/2021
Zámek je na prodej. [2]
2001
V roce 2001 rodina Šaravinova zámek prodala rodině Virkových s nadějí, že budou pokračovat dle projektu. [2]
1994
Dne 30. listopadu 1994 byl zámek v Lukách zapsán na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 12811/4-4971. [3]
1990
V roce 1990 zchátralý zámek od obce Věrušičky koupila paní Šaravinová s manželem. Provedl se historický průzkum a poté projekt (Ing. arch. Janem Soukupem z Plzně, rekonstrukce byla odhadnuta na 12 milionů Kč). Bylo vyčištěno celé okolí zámku a následně se celý pozemek ohradili novou zdí.. Objekt manželé postupně upravovali, navracely podobu historickou, zabudovali litinové radiátory, novou kanalizaci, před domem byla zprovozněna čistička (1994). Byl obnoven krov (kde byl ponechán krov z roku 1660), celá nová střecha (Bobrovka-J.MEINDL STOD) s proskleným atriem atd. [2]
1945
V době po roce 1945 byla zdejší zámecká budova zestátněna a předána do užívání státnímu statku. Neudržovaný zámek postupně chátral. [1]
1905
Roku 1905 byl následně vrchnostenský statek Luka spolu s poplužním dvorem rozparcelován. V držbě zámku v Lukách se poté vystřídala ještě řada dalších majitelů. Zámecká budova byla následně využívána jako škola. [1]
1878
V roce 1878 byly spojené statky Luka, Verušičky a Budov zakoupeny Františkem Wilhelmem a Augustem Guttem, na základě jejichž prohlášení ze dne 30. července 1883 bylo vlastnické právo k osamostatněnému statku Verušičky vloženo dne 21. dubna 1884 na ideální poloviny manželům Josefu a Vilhelmíně Hetzelovým z Helldorfu. Verušičky tím byly opět odloučeny od statků Luka a Budov a dále měly samostatný vývoj. [1]
1830
V roce 1830 zakoupil panství Luka malostranský měšťan Jan Antonín Hladík a poté patřily jeho neteři Antonii z Neubergu a následně Vilému z Neubergu. V době kolem 19. století získal zámek přístavbou západního křídla dnešní podobu. [1]
1810
V roce 1810 získal zdejší zboží spolu se zámkem Karel z Thysebaertu, po němž následoval jeho syn Augustin z Thysebaerthu. [1]
1798
V roce 1798 prodal syn Františka Antonína hrabě Friedrich Nostic panství Luka Kašparu Friedrichu Josefovi z Overschie. V držení zámku Luka poté následovali syn Renatus, poté Alexandrina z Overschie a následně Renatus z Overschie. [1]
1783
V roce 1783 připojili Nosticové k Verušičkám Týniště žlutických Kokořovců. Ke zdejšímu panství tehdy patřily rovněž vsi Albeřice, Budov, Hřivínov, Luka, Radošov, Těš a Týniště. [1]
1774
V roce 1774 koupil od Františka Xavera Putze z Breitenbachu sjednocené statky hrabě František Antonín Nostic. [1]
1758
František Xaver Putz z Breitenbachu dne 24. června 1758 uzavřel smlouvu s Marií Alžbětou Kfelířovou, od které odkoupil za 55.000 zlatých statek Verušičky včetně „vrchnostenského obydlí a dalších budov“, který následně znovu připojil k panství Luka, kde zůstal až do konce 19. století. [1]
1711
Zadlužený majetek byl v roce 1711 komisionálně rozprodáván úředně stanovenými komisaři Ludvíkem Bechyňou z Lažan a Františkem Karlem z Adlersheimu. Sattek Luka tehdy získal Václav Ignác Deym, po němž přešel na Kryštofa Vojtěcha Putze z Breitenbachu. Na zámku Luka následně seděli Václav Leopold a František Antonín Putzové z Breitenbachu, poté přešel na Františka Xavera Putze z Breitenbachu. [1]
1709
Václav Ferdinand Libštejnský z Kolovrat se však značně zadlužil a roku 1709 o panství Luka včetně tehdy prvně výslovně zmiňovaného zámku přišel. [1]
1699
Po smrti Antonína Jana Friedricha Libštejnského z Kolovrat v roce 1699 přešlo zdejší zboží nezletilého syna Václava Ferdinanda Libštejnského z Kolovrat. [1]
1682
Během následného dělení rodového majetku s bratrem Leopoldem Antonínem Edmundem v roce 1682 získal statek Luka se zámkem za díl právě Antonín Jan Friedrich Libštejnský z Kolovrat, Leopoldovi připadly znovu samostatné sousední Verušičky. [1]
1676
V roce 1676 se ujal držby zdejšího panství Volfgangův syn Antonín Jan Friedrich Libštejnský z Kolovrat jako poručník bratra a sester. [1]
1660
V době kolem roku 1660 nechal Volfgang Libštejnský z Kolovrat přestavět renesanční tvrz na raně barokní zámek. [1]
1652
Když Jan Jindřich Lochner z Paliče zemřel roku 1652, zdědila statek jeho dcera Anna Barbora, provdaná za Volfganga Libštejnského z Kolovrat. [1]
1620
Po dosažení plnoletosti se po roce 1620 ujal správy zboží Luka dědic Jan Jindřich Lochner z Paliče. [1]
1612
Po smrti Fabiana Sebastiana Prollhofera z Purkersdorfu v roce 1612 spravovala zdejší statek spolu s tvrzí vdova Anna Kateřina, rozená ze Stensdorfu, později provdaná za Volfa Lochnera z Paliče. [1]
1608
Fabian Sebastian Prollhofer z Purkersdorfu vyměnil v roce 1608 tvrz Týn s příslušenstvím včetně části Údrče se Štěpánem Šlikem za „tvrz Verušičky a tvrz Týniště s dvory poplužními s poplužími i se vším stavením“. Jelikož Štěpán Šlik měl ještě v roce 1608 doplácet 9000 kop míšeňských grošů Prokopu Dvořeckému a Fabián Pröllhofer jemu jako doplatek za směnu „pouhé“ 3000 grošů, převzal tehdy část dluhu na sebe, čímž byli oba vyrovnáni. Statek Verušičky byl tímto prodejem spojen s panstvím Luka, u kterého poté zůstal až do roku 1715. [1]
1588
Následně přešel statek Luka na Mikulášovi synovce Abrahama, Kryštofa a Adama Steinbachy ze Steinbachu, od nichž koupil v roce 1588 zdejší zboží spolu s tvrzí Jan Jindřich Prollhofer z Purkersdorfu, který umírá v roce 1604. Panství Luka poté převzal jeho syn Fabian Sebastian. [1]
1584
Roku 1584 Mikuláš Steinbach ze Steinbachu umírá a panství Luka odkazuje své manželce Markétě. [1]
1579
Během dělení rodového majetku v roce 1579 získal zboží Luka Mikuláš, zatímco Volf Adam obdržel panství Stroupeč. [1]
1577
Během 16. století bylo zdejší panské sídlo přestavěno a rozšířeno na trojkřídlou renesanční tvrz, výslovně zmiňovanou prvně v roce 1577. [1]
1568
Po smrti Kryštofa Steinbacha ze Steinbachu v roce 1568 zde seděli synové Mikuláš a Volf Adam. [1]
1567
Půhon byl soudem projednáván ještě roku 1567, ovšem Anna k němu mezitím sama pohnala Kryštofa ze Steinbachu a obvinila ho ze všech škod, které ji vznikly bezprávným užíváním Verušiček v letech 1558 a 1559. Výsledek sporu neznáme, z pozdějších písemných zmínek jsou však jako držitelé Verušiček včetně jmenovaných vsí uváděni manželé Anna a Sezima. Roku 1567 pohnala Kryštofa ještě jednou ke komornímu soudu neteř Anna Mířkovská ze Steinbachu, která ho vinila z dluhu 40 tolarů, které byl povinen splatit jejím poddaným Šimkovi Váňovi a jeho bratrům. [1]
1566
Roku 1566 protestoval Kryštof Steinbach ze Steinbachu proti tomu, že se Anna ze Steinbachu, provdaná za Sezimu Mířkovského ze Stropčic, zmocnila zbytku původního příslušenství zboží Verušičky, totiž vsi Vrbice, půl vsi Mokrá a tří poddanských dvorů ve Vahanči, a neprodleně ji pohnal ke komornímu soudu. V obvinění uvedl, že se Anna majetku ujala neprávem, neboť vyjmenovanou část statku po Bernardovi a Zuzaně zdědil on sám. [1]
1560
Z pozdějšího vývoje plyne, že Kryštof Anně patrně roku 1560 alespoň část majetku předal, totiž vlastní ves Verušičky s příslušenstvím. [1]
1558
Hned roku 1558 se tak Kryštof uvázal v držení zboží Verušičky, totiž „ve dvůr Verušičky s dědinami, svršky a nábytky, v hotové peníze jejichž na dluzích bylo, jakž inventář na to jest“. Následně krátce po sobě zemřeli Bernard a Zuzana, takže na živu zůstala pouze nezletilá Anna, která však nedlouho poté dospěla a započala se strýcem Kryštofem boj o rodový majetek. [1]
1557
Po smrti bratra Volfa Steinbacha ze Steinbachu v roce 1557 se Kryštof zmocnil statku Verušičky, kterého se měl ujmout patrně Volfův syn Bernard, jenž se měl postarat o své nezletilé sestry Zuzanu a Annu. Zda byl k tomuto kroku pověřen zemřelým Volfem jako poručník, však není známo. [1]
1523
Po smrti Mikuláše Steinbacha ze Steinbachu přešlo zdejší zboží na jeho syny Kryštofa a Volfa, kteří si krátce poté dědictví rozdělili. Kryštof v roce 1523 převzal manství Luka a mladší Volf získal pozemky se vsí Verušičky, ze kterých vytvořil centrum odděleného samostatného statku s tvrzí a poplužním dvorem. [1]
1500
Na počátku 16. století drželi statek spolu s tvrzí Luka Steinbachové ze Steinbachu, majitelé sousedního panství Valeč. Mikuláš Steinbach ze Steinbachu patrně tehdy převedl část svých poddaných ze vsi Verušice (Gross Werscheditz) na jiné pozemky v manství, na kterých vznikla nová ves Verušičky (Klien Werscheditz). [1]
1378
Ve druhé polovině 14. století bylo zdejší zboží rozděleno na dvě části, které drželi Protiva a Svach z Luk, od nichž oba statky v roce 1378 vykoupil Boreš V. z Rýzmburka a podřídil je jako léno k hradům Žlutice a Bečov. I poté však zůstalo zdejší zboží rozděleno na dva statky, které v roce 1403 drželi Protiva a Kadolt z Luk. Na jednom ze statků seděl v letech 1415-1435 Zbyněk z Hořesedel, na druhém pak v letech 1415-1428 Nevlas z Valče a v letech 1430 a 1454-1455 připomínaný Vaněk z Vetlé, řečený Žid. [1]
1239
Původní raně gotická tvrz byla vystavěna patrně již na počátku 13. století na mírném návrší na západním okraji vsi Luka (Luck). První písemná zmínka o zdejší tvrzi pochází z roku 1239, kdy ji držel zeman Václav z Luk. Během druhé poloviny 13. století zde byl vytvořen manský statek náležející k hradu Hungerberg. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

4. 3. 2019
www.flickr.com Zámek Luka | Flickr
3. 3. 2019
www.youtube.com Zámek Luka - YouTube
31. 3. 2018
lotusesprit.rajce.idnes.cz lotusesprit.rajce.idnes.cz
5. 2. 2017
www.youtube.com Neznašov, pozvání na zámek 2017
3. 3. 2014
radzaman.rajce.idnes.cz radzaman.rajce.idnes.cz
13. 12. 2013
www.facebook.com Opuštěné stavby
12. 11. 2013
www.youtube.com Zámek Luka u Verušiček - YouTube - TomasK

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

Zámek Luka u Verušiček - VIDEO
Zámek Luka | Radomír Kočí | Realitní makléř Praha [2]
zámek - Památkový Katalog [3]
zámek Luka
Luka (zámek)

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.